Lečenje maligniteta

U zavisnosti od vrste maligniteta, raširenosti bolesti, opšteg stanja i drugih faktora, pacijentu se određuju sledeće metode lečenja:

  • Operacija - hirurško otklanjanje tumora iz tela

  • Hemioterapija - lečenje citostaticima i hormonska terapija (lečenje hormonima)

  • Radioterapija - zračenje obolelog mesta ili mesta gde je bio tumor

U Specijalnoj internističkoj bolnici "Vesalius" moguće je primeniti i inovativne metode lečenja, tkz. ciljane terapije, u skladu sa najnovijim svetskim preporukama. Indikaciju za njihovu primenu postavlja onkolog.

Pored Dnevne bolnice za primenu hemioterapije, posedujemo i Stacionar za primenu hemioterapije, jer pojedini hemioterapijski protokoli zahtevaju višednevnu kontinuiranu primenu terapije. Tokom boravka obezbeđena Vam je visokokvalitetna i adekvatna suportivna nega, u skladu sa MASCC preporukama - preporukama Multinacionalne asocijacije za suportivnu negu onkoloških pacijenata.

Hemioterapija

Hemioterapija predstavlja metod lečenja gde se primenom lekova direktno uništavaju kacerske ćelije ili se inhibira (koči) njihovo dalje razmnožavanje (citostaza), a time i rast tumora. Postoje 3 tipa hemioterapije:

  • Neoadjuvantna hemioterapija - upotreba citostatika pre operacije ili radioterapije, u cilju redukcije tumorske mase ili usporenja napredovanja tj. zaustavljanja već proširene bolesti. Ovaj vid terapije može biti izuzetno delotvoran u samom lečenju različitih tipova tumora ili može da služi kao preduslova za dalje hirurško lečenje.

  • Adjuvantna hemioterapija - upotreba citostatika radi uništavanja eventualno preostalih "skrivenih" tumorskih ćelija nakon hirurškog lečenja. Cilj ovog tipa hemioterapije je i da se spreči relaps (ponovni nastanak) tumora, te se ona u svakodnevnoj praksi kod velikog broja karcinoma rutinski primenjuje.

  • Palijativna hemioterapija - modalitet usmeren prevashodno olakšavanju tegoba prouzrokovanih malignitetom nego lečenju istog, sa ciljem da se popravi kvalitet života.

Kako će se hemioterapija primenjivati zavisi od vrste lekova koji se koriste, od načina na koji se moraju dati, kako pacijent podnosi terapiju, kao i od nekih subjektivnih faktora koji mogu bitno uticati na tok hemioterapije. U svakodnevnoj praksi, hemioterapija se daje ambulantno tj. u okviru dnevne bolnice, što znači da se pacijent nakon primanja terapije vraća kući. U zavisnosti od opšteg stanja pacijenta, hemioterapija se može davati i u kućnim (samo per os hemioterapija ili hormonska terapija) i bolničkim uslovima.

Način aplikovanja (davanja) citostatika zavisi od vrste leka. Većina lekova se prima intravenskim putem (kroz venu), u vidu injekcije ili infuzije, dok se drugi mogu davati intramuskularno (u mišić) ili oralno. Kada se terapija daje u venu (intravenozno), najčešće na ruci, postavi se plastična cevcica (braunila) koja služi da se lek bezbedno ubaci u krvotok. U nekim slučajevima prilikom davanja hemioterapije se koriste posebni kateteri koji se postave u velike vene, tzv. portovi koji se hirurški postavljaju ispod kože.

Učestalost davanja citostatika i dužina terapije zavise od vrste oboljenja, od cilja hemioterapije, od vrste lekova koji se daju i od toga kako pacijent podnosi terapiju. Može se primeniti u jednom danu, tokom jedne nedelje ili u intervalima kako to lekar propiše. Po pravilu hemioterapija se daje u ciklusima, što znači da će između terapija biti vremenski period razlicite dužine, obično 2-3 nedelje, koji će omogućiti organizmu pacijenta da se oporavi.

Naši eksperti

dr Dušan Ristić

Specijalista interne medicine

Subspecijalista medikalne onkologije

dr Nenad Mijalković

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

Onkolog

Prim. dr Marijana Milović Kovačević

Specijalista interne medicine

Subspecijalista medikalne onkologije

Doc. dr Srđan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista onkološke hirurgije

dr Marija Ristić

Specijalista interne medicine

Onkolog

Prim. dr Marko Dožić

Specijalista radiologije

Subspecijalista onkolog

dr Marta Jeremić

Doktor medicine

dr Nena Stojnev

Doktor medicine

Cenovnik