24h pH metrija i impendanca jednjaka

24 časovna pH metrija kombinovana sa impedancom jednjaka predstavlja najsavremeniju dijagnostičku proceduru u evaluaciji gastroezofagealne refluskne bolesti (GERB-a). Kroz nos ispitanika se ubacuje posebna tanka sonda, koja na svom vrhu ima senzor za određivanje pH vrednosti, ali i više senzora za određivanje impedance (impedanca je mera otpora električnoj sprovodljivosti). Na ovaj način se pored mogućnosti detekcije kiselinskog refluksa, može detektovati i refluks bilo kakvog sadržaja u jednjak, gasa odnosno slabo kiselog ili alkalnog. Takodje se može odrediti i sastav refluksa, u odnosu na to da li je tečan, gasoviti ili mešoviti. Zahvaljujući senzorima za impedancu koji pokrivaju kompletnu dužinu jednjaka, moguće je ustanoviti i nivo jednjaka odsnono ždrela do kojeg se refluksni sadržaj vraća.

24 časovna pH metrija i impendanca jednjaka

24 časovna impedanca / pH metrija predstavlja veoma sofisticiranu dijagnostičku proceduru, koja ako se izvede pravilno, praktično omogućava 100% senzitivnost u proceni prisustva refluksa. Pored toga, kompjuterski softver koji analizira rezultate izračuvana i verovatnoću povezanosti simptoma ispitanika sa refluksnim epizodama. Ovo je izrazito korisno prilikom određivanja specifične medikamentozne terapije, ili procene za antirefluksno hirurško lečenje.

Multikanalna intraluminalna impedanca (MII) predstavlja novu tehniku u evaluaciji funckionalnih oboljenja jednjaka. Impedanca predstavlja otpor električnom prolasku tečnost ili bolusu gasa u lumenu i ona se može kvantifikovati i omogućiti dokaze o aboralnom tranzitu kroz jednjak ili refluksu. Multikanalna intraluminalna impendanca (MII) predstavlja dijagnostičku proceduru kojom se meri impendanca u lumenu jednjaka. Intraluminalni monitoring impedance (merenje impedance iz multiplih intraluminalnih sistema za registrovanje) omogućava otkrivanje promena u rezistenciji protoka naizmenične električne struje između dve elektrode, kada se bolusi tečnosti i/ili gasa pomeraju između njih. Uvođenjem ove metode dokazano je da postoje tri vrste gastroezofagealnog refluksata: tečni, gasoviti i mešoviti. Tečan refluksat može biti kiselinski i nekiselinski, dok mešoviti predstavlja kombinaciju gasa i tečnosti. Kada je bolus tečne prirode, impedanca se smanjuje, dok se povećava kada se bolus sastoji iz gasa. Impedanca je veoma senzitivna za otkrivanje malih količna tečnosti, i kada se kombinuje sa pH monitoringom omogućava otkrivanje i karakterizaciju (acidni ili ne-acidni) svih refluksnih epizoda. Lažno pozitivne promene impedance su retke, tako da je specifičnost ove dijagnostičke procedure veoma visoka, sa senzitivnošću za dokazivanje refluksnih epizoda od 99%. Osnovni klinički značaj MII je u otkrivanju neacidnog i nelikvidnog reluksa, prevashodno kod bolesnika sa GERB-om i dugotrajnim konzervativnim terapijama, ili kod onih sa izrazitim senzitivitetom sluzokože jednjaka.

Kroz nos se u jednjak uvodi kateter koji služi kao izolator između dve elektrode na svom vrhu koje intraluminalno stvaraju električno cirkumferentno polje. Promene u impedanci izmedju parova elektroda se koriste u otkrivanju pravca kretanja bolusa. Otpor provodljivosti u praznom jednjaku je relativno stabilan i meren intraluminalnom impendancom iznosi između 2000 i 4000 oma (Ω). Tečni sadržaj u lumenu jednjaka ima izrazito visoku provodljivost, tako da će kada tečnost stupi u kontakt sa elektrodama doći do naglog pada u vrednostima impendance. Vrednost impendance ostaje niska sve dok je bolus prisutan u jednjaku, i tek po njegovom klirensu vrednosti impendance se vraćaju na normalne vrednosti. Ukoliko je u jednjaku prisutan gas čija j esprovodljivost veoma slaba, dolazi do porasta impendance na oko 5000 oma, jer ne postoji kontakt elektroda sa ezofagealnom mukozom. Multikanalni sistem omogućava merenje tranzitnog vremena bolusa kroz jednjak, ali ima i mogućnost detekcije refluksnog sadržaja u jednjak, odnosno moguće je proceniti tip refluksa (tečni, gasoviti, mešoviti) kao i visinu do koje refluks u jednjaku dospeva. Refluksna epizoda na multikanalnoj impendanci verifikuje se kao pad u vrednostima impendance počevši od nadistalnijih kanala pa put oralno.

Poseban oblik dijagnostike predstavlja kombinovana MII i manometrija jednjaka (MII-EM). Ovakva dijagnostička procedura u stanju je da prezentuje visoko precizne podatke o tranzitu bolusa u jednjaku. Kod MII-EM u manometrijskom kateteru ugrađeni su senzori impedance tako da je ova vrsta dijagnostike posebno korisna u identifikaciji nespecifičnih poremećaja motiliteta jednjaka, koji se konvencionalnom manometrijom ne mogu tačno definisati.

Pored odredjivanja da li je refluks tečnog, gasovitog ili mešovitog tipa, ukoliko se kombinuje sa pH metrijskim merenjem MII pruža uvid i u tačan pH refluksnog sadržaja. Kombinovanom 24 h pH-impedancom (MII-pH) proširuje mogućnost dijagnostikovanja refluksata nezavino od njegovog pH, na taj način omogućavajući otkrivanje acidnog i ne-acidnog GER-a. Korišćenjem MII-pH može se sa sigurnošću odrediti da li se radi o čisto kiselinskom refluksu (srednja vrednost pH ≤ 4), ili nekiselinskom (srednja vrednost pH > 4) koji se može podeliti na slabo kiselinski (pH između 4 i 7) i slabo bazni refluks (pH >7). Indikacije za izvođenje MII-pH su: perzistiranje refluksnih simptoma uz acidosupresivnu terapiju, hronični kašalj, sumnja na ruminaciju, ekscesivno podrigivanje i refluksni simptomi kod ahlorhidije. Specifičnost udružene MII sa pH metrijom je velika i iznosi čak oko 99%.