Hemioterapija

Lečenje maligne bolesti predstavlja interdisciplinarni zadatak koji iziskuje timski rad lekara različitih specijalnosti. Cilj je da se svakom pacijentu individualno odredi adekvatna i najdelotvornija terapija, u skladu sa međunarodnim preporukama (ESMO, NCCN, ASCO) i nacionalnim pravilnikom.

U centru za digestivne bolesti "Vesalius" dostupne su najsavremenije terapijske mogućnosti, koje se koriste i u vodećim svetskim onkološkim centrima. Tim iskusnih onkologa učestvuje u donošenju konzilijarnih odluka, a uz saglasnost i motivisanost pacijenata navedene konzilijarne odluke se mogu sprovoditi i u našem Centru.

Naš tim omogućava da svi pacijenti imaju detaljan uvid u svoju bolest, proces lečenja, prognozu bolesti, kao i planiranje potencijalnih dijagnostičkih procedura. Pored specifičnog lečenja malignih bolesti lekari će vam pomoći kako u terapiji bola, tako i u terapiji neželjenih efekata (mučnine, povraćanja, osećaja slabosti) i učiniti lečenje što lakšim.

dr

Nenad Mijalković

specijalista interne medicine

gastroenterolog, onkolog

dr

Marija Ristić

specijalista interne medicine

gastroenterolog, onkolog

dr

Dušan Ristić

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

asist. dr

Srđan Nikolić

specijalista opšte hirurgije

gastrointestinalni hirurg, onkolog

prim. Dr sci. med.

Marijana Milović-Kovačević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

dr

Zoran Tomašević

specijalista interne medicine

subspecijalista medikalne onkologije

    U zavisnosti od vrste maligniteta, proširenosti bolesti, opšteg stanja i drugih faktora, pacijentu se određuju sledeće metode lečenja:
  • operacija - hirurško otklanjanje tumora iz tela
  • radioterapija - zračenje obolelog mesta ili mesta gde je bio tumor
  • hemioterapija - lečenje citostaticima
    Hemioterapija predstavlja metod lečenja gde se primenom lekova (citostatika) direktno uništavaju kacerske ćelije ili se inhibira (koči) njihovo dalje razmnožavanje (citostaza), a time i rast tumora. Postoje 3 tipa hemioterapije:
  • Neoadjuvantna hemioterapijaupotreba citostatika pre operacije ili radioterapije, u cilju redukcije tumorske mase ili usporenja napredovanja tj. zaustavljanja već proširene bolesti. Ovaj vid terapije može biti izuzetno delotvoran u samom lečenju različitih tipova tumora ili može da služi kao preduslova za dalje hirurško lečenje.
  • Adjuvantna hemioterapija - upotreba citostatika radi uništavanja eventualno preostalih "skrivenih" tumorskih ćelija nakon hirurškog lečenja. Cilj ovog tipa hemioterapije je i da se spreči relaps (ponovni nastanak) tumora, te se ona u svakodnevnoj praksi kod velikog broja karcinoma rutinski primenjuje.
  • Palijativna hemioterapija - modalitet usmeren prevashodno olakšavanju tegoba prouzrokovanih malignitetom nego lečenju istog, sa ciljem da se popravi kvalitet života.

Kako će se hemioterapija primenjivati zavisi od vrste lekova koji se koriste, od načina na koji se moraju dati, kako pacijent podnosi terapiju, kao i od nekih subjektivnih faktora koji mogu bitno uticati na tok hemioterapije. U svakodnevnoj praksi, hemioterapija se daje ambulantno tj. u okviru dnevne bolnice (Dnevna bolnica za primenu hemioterapije), što znači da se pacijent nakon primanja terapije vraća kući. U zavisnosti od opšteg stanja pacijenta, hemioterapija se može davati i u kućnim i bolničkim uslovima.

U našoj klinici pored Dnevne bolnice za primenu hemioterapije, otvoren je i Stacionar za primenu hemioterapije, jer pojedini hemioterapijski protokoli zahtevaju višednevnu kontinuiranu primenu terapije. Tokom boravka u klinici obezbeđena je visokokvalitetna i adekvatna suportivna nega, u skladu sa preporukama Multinacionalne asocijacije za suportivnu negu onkoloških pacijenata MASCC preporukama

Način aplikovanja (davanja) citostatika zavisi od vrste leka. Većina lekova se prima intravenskim putem (kroz venu), u vidu injekcije ili infuzije, dok se drugi mogu davati intramuskularno (u mišić) ili oralno. Kada se terapija daje u venu (intravenozno), najčešće na ruci, postavi se plastična cevcica »braunila« koja služi da se lek bezbedno ubaci u krvotok. U izuzetnim slučajevima prilikom davanja hemioterapije se koriste posebni kateteri koji se postave u velike vene, tzv. portovi koji se hirurški postavljaju ispod kože ili se pak priključuju na posebne pumpe.

Učestalost davanja citostatika i dužina terapije zavise od vrste oboljenja, od cilja hemioterapije, od vrste lekova koji se daju i od toga kako pacijent podnosi terapiju. Može se primeniti u jednom danu, tokom jedne nedelje ili u intervalima kako to lekar propiše. Po pravilu hemioterapija se daje u ciklusima, što znači da će između terapija biti vremenski period razlicite dužine, obično 3-4 nedelje, koji će omogućiti organizmu pacijenta da se oporavi.